Delen-Nieuws

"We hebben vertrouwen in 2018, na de mooie resultaten van 2017"

25 juni 2018 | Delen-Nieuws

In 2017 veroorzaakten de geopolitieke spanningen enkele schokgolven op de markten, maar uiteindelijk hebben de beurzen correct gepresteerd. Aan het begin van 2018 keert de angst bij de beleggers echter terug. Hoe positioneert Delen Private Bank zich in deze context? Paul De Winter, René Havaux en Arnaud van Doosselaere, leden van het directiecomité, zijn aan het woord.

Paul: “2017 was voor ons een heel goed jaar op het vlak van kapitaalinstroom, beheersing van de kapitaaluitstroom en groei van de onderneming. Daarnaast behaalden we solide rendementen. Momenteel zijn ook de economische fundamenten nog steeds gunstig, hoewel de beurs het jaar minder goed inzette. Toch hebben we vertrouwen in de rest van 2018.”

Arnaud: “2017 was inderdaad een heel goed jaar en kende een recordinstroom. 40 tot 50% is afkomstig van onze regionale kantoren, onze vestigingen in Brussel en Antwerpen staan dus niet alleen in voor dat succes. Het is een collectieve inspanning die vooral verband houdt met ons beleid om dicht bij de klant te zijn. Zo openden we vorig jaar drie nieuwe kantoren: in de Kempen, Leuven en Namen. Voor de meerderheid van onze Belgische klanten is mobiliteit tegenwoordig een echt probleem en daarvoor bieden we een oplossing.”

“We hebben vertrouwen in de toekomst na de mooie resultaten van 2017”

Paul: “Vroeger vond een klant uit Turnhout het geen probleem om naar ons kantoor in Antwerpen te komen. Door het drukke verkeer doet hij er vandaag vaak meer dan twee uur over, wat ons ertoe heeft aangezet een kantoor te openen in de Kempen. Dezelfde logica ligt aan de basis van ons nieuwe kantoor in Knokke, dat we met Pasen 2018 inhuldigden.”

René: “Deze aanpak is des te belangrijker omdat we momenteel weinig interessante overnamemogelijkheden zien in België. Bij een overname bevindt gemiddeld slechts een vierde van de klanten zich in discretionair vermogensbeheer, terwijl de overige drie vierde niet echt in de lijn van onze strategie ligt. Daar staat tegenover dat 92% van onze nieuwe klanten voor discretionair beheer opteert, wat de opening van een nieuw kantoor veel interessanter maakt voor Delen Private Bank.”

Directiecomité Delen Private Bank

René Havaux, Arnaud van Doosselaere en Paul De Winter

Wat is het voordeel voor de klanten?

Arnaud: “Dicht bij onze klanten staan, sluit nauw aan bij onze klantgerichte houding. Wij willen hun belangen zo goed mogelijk dienen. Dat doen we onder meer door onze wijze van personeelsverloning (zonder individuele bonus), waardoor wij belangenconflicten vermijden en onze klanten een zekere vrijheid bieden. Dus wanneer een klant de voorkeur geeft aan een ander kantoor van Delen Private Bank, moedigen we die overstap aan.”

Paul: “We zijn ook trots te kunnen melden dat de uitstroom onder controle blijft en in 2017 zelfs historisch laag lag. De aanleiding van de kapitaaluitstroom is vooral te zoeken in aankopen van vastgoed, schenkingen en dagelijkse uitgaven. Dat is voor ons een bewijs van erkenning en bevestigt de goede resultaten van de tevredenheidsenquête die we in maart­/april 2017 hielden. We tekenden een bijzonder goede NPS (Net Promotor Score) op van 47. Deze score meet de bereidheid van de klant om een onderneming aan te bevelen aan vrienden en familie en kan variëren van +100 tot -100. Wij bevinden ons dus in het bovenste segment. Het cijfer dat de klanten toebedelen aan andere banken (private en grootbanken) is een stuk lager.”

René: “We hechten veel belang aan het persoonlijke contact. De voornaamste doelstelling die we de relatiebeheerders opleggen, is dat ze twee tot drie klanten per dag moeten zien. Voor het overige zijn er geen doelstellingen qua producten of cijfers en de rapportering aan de directie gebeurt steeds per kantoor. Het is dan ook aangenaam voor de klant dat de relatiebeheerder echt beschikbaar is en naar hem luistert. Zoals gezegd voorziet ons verloningssysteem niet in een individuele bonus. Bij gelijke kapitalen staat deze strategie garant voor een gelijke behandeling van de klanten (vooral op het vlak van kosten), wat uitzonderlijk is in de sector.

U had het ook over de rendementen en de groei van de bank.

Paul: “Al ruim zes jaar op rij tekenen we positieve en solide rendementen op, ondanks de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.”

Arnaud: “Die rendementen zijn het resultaat van het teamwerk van Cadelam, onze dochteronderneming die instaat voor het fondsenbeheer. Hun team groeit jaar na jaar aan, en elke medewerker heeft andere competenties, zodat zij bijna alles zelf kunnen doen. In het verleden roemden velen de voordelen van de open architectuur op beleggingsvlak (aankoop van fondsen van derden). Aangezien wij ons uitsluitend met vermogensbeheer bezighouden, verkiezen we het beheer van Cadelams multidisciplinaire en ervaren teams voor de patrimoniale fondsen. Op die manier vermijden we een opeenstapeling van kosten. Door meer transparantie op het vlak van retrocessies op te leggen, geeft MiFID II ons trouwens gelijk op dit vlak.”

"We openen nieuwe kantoren om dicht bij de klanten te zijn"

René: “Een aantal teams werd ook uitgebreid. In 2017 hebben we in alle departementen samen maar liefst 45 personen aangeworven. En onze groei houdt aan in 2018. Delen Private Bank telt momenteel 360 medewerkers.”

Paul: “Het IT-departement neemt nog steeds het leeuwendeel van de aanwervingen voor zijn rekening. Hun inspanningen zijn elke dag tastbaar voor onze klanten, momenteel in de vorm van de Delen app en in de toekomst in de vorm van andere projecten zoals de vermogensplanning. Hoe dan ook is digitalisering meer dan ooit een prioriteit en willen we koploper zijn op dat vlak. Met succes, zoals blijkt uit de prijs Best Digital Private Bank (Belgium) die we vorig jaar wonnen.”

Arnaud: “Een van de andere IT- projecten houdt verband met de administratieve lasten die almaar groter worden, vooral als gevolg van regelgevende eisen zoals MiFID II of de antiwitwaswetgeving. Door de automatisering van de administratieve procedures zal het werk voor iedereen lichter worden en komt er meer tijd vrij om klanten te ontmoeten en van dienst te zijn.”

René: “We werven ook  steeds meer junior profielen aan. Zij volgen opleidingen in verschillende diensten en worden polyvalent, terwijl ze op termijn een carrière kunnen uitbouwen in de bank. Daardoor daalt de gemiddelde leeftijd bij Delen Private Bank. De jeugd staat garant voor continuïteit en voor de toekomstgerichte ontwikkeling van onze onderneming.”

Hoe komt de continuïteit tot uiting in uw dagelijks werk?

Paul: “In de eerste plaats via de vertrouwensrelatie die elke klant heeft met zijn relatiebeheerder. Vaak kennen zij elkaar al jaren, en hebben zij een hechte persoonlijke band. Tegelijk integreren we continuïteit ook in onze Estate Planning. Onlangs behaalden we de Euromoney-prijs voor Best Succession Planning Advice and Trusts in Belgium. De relatie tussen onze beheerder en de klant mag dan belangrijk zijn, die met de estate planner is dat evenzeer. Van bij de eerste contacten moedigen we onze klanten aan om een estate planner te ontmoeten. Er moet continuïteit in de commerciële relatie zitten.”

"In 2017 wierven we 45 mensen aan. Vaak jongeren, want zij staan garant voor een toekomstgerichte ontwikkeling van onze bank."

Arnaud: “Voor de vermogens­ planning volgen we de evolutie van het leven van de klant en zijn familie. Zo hebben we informatiesessies georganiseerd voor onze jongeren en de (klein)kinderen van klanten. We helpen hen om hun financiële toekomst voor te bereiden, met behoud van een link over de generaties heen.”

Directiecomité Delen Private Bank

René: “Onze teams tellen een groot aantal estate planners, gemiddeld één per vier relatiebeheerders. Dit is een evenwichtige ratio zodat we de dossiers goed kunnen opvolgen. De gemiddelde anciënniteit van onze commerciële teams ligt trouwens vrij hoog ondanks het aantreden van de nieuwe generatie. We zien ook dat daar heel weinig medewerkers weggaan, en dat is een goede zaak natuurlijk.”

MiFID II heeft veel inkt doen vloeien in 2017. Hoe hebt u dat beleefd?

René: “Er kwam heel wat extra werk bij kijken, maar ik denk dat we het er goed vanaf gebracht hebben. We danken trouwens van harte onze teams die daar allemaal toe bijgedragen hebben. Eigenlijk beantwoordt ons discretionair beheermodel in ruime mate aan de eisen van MiFID II, en het administratieve werk is daar duidelijk minder zwaar. Daardoor konden we stap per stap werken, terwijl meerdere van onze concurrenten naar dit beheerstype overstapten.”

Paul: “Enkele jaren geleden zag iedereen MiFID II als een bedreiging. Vandaag menen we dat het ook een bron van opportuniteiten is. Een van de grote principes van deze Europese regelgeving, namelijk transparantie, behoort al van meet af aan tot onze fundamentele waarden. Onze kosten werden altijd duidelijk vermeld en de klanten komen daar nooit voor onaangename verrassingen te staan. De transparantie van onze kosten wordt vandaag een verkoopargument.”

Arnaud: “En zelfs nu de wijzigingen met betrekking tot MiFID II geleidelijk geïntegreerd worden, dienen zich op regelgevend vlak nieuwe uitdagingen aan... In 2018 moeten we ons bezighouden met de GDPR, de verordening voor de bescherming van de persoonsgegevens die tal van sectoren aanbelangt.”

Hoe ziet u 2018?

Arnaud: “Wij zijn vragende partij voor stabiliteit, vooral wat de fiscale druk op het spaargeld betreft. We naderen stilaan de grens van het evenwicht tussen fiscale lasten en rendement. Gelukkig zien we ook een herstel van het evenwicht in de belastingen op arbeid, maar wat vooral telt is continuïteit, stabiliteit en eenvoud voor de klanten.”

Paul: “We hebben ook heel wat projecten op stapel staan, zoals de renovatiewerken aan het pand in de Jan Van Rijswijcklaan 184 in Antwerpen, die in de lente van 2018 van start gingen. We hopen deze gebouwen in 2021 opnieuw in gebruik te kunnen nemen. En in Leuven ontvangen we al klanten in onze tijdelijke kantoren, maar de opening van het officiële kantoor in de Bondgenotenlaan 140 is voor september 2018 gepland.”

"Dankzij de automatisering van de administratieve procedures komt er meer tijd vrij voor de klanten."

René: “We streven naar sereniteit voor onze klanten. Vandaag vragen de klanten bijvoorbeeld verantwoorde beleggingen. Maar duurzaamheid heeft altijd al deel uitgemaakt van ons DNA. De ESG­parameters (ecologische, sociale en governancecriteria) nemen wij al een tijdje op in ons beleggingsproces. We houden ons ook aan de uitsluitingslijsten van de FSMA (Financial Services & Markets Authority) en de BEAMA (Belgian Asset Managers Association) en we volgen de lijsten van zes vooraanstaande instellingen op het vlak van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Investeren), waaronder het Noorse pensioenfonds. In heel ons beheer stellen we ons verantwoord op, onze klanten hoeven zich geen zorgen te maken.”

Paul: “Sinds het begin van het jaar staan de markten onder druk door onzekerheid bij de beleggers, de stijging van de euro ten opzichte van de dollar, diverse politieke ontwikkelingen en de versnelling van de monetaire verstrakking. Op korte termijn kan een toename van de rentevoeten een negatieve impact hebben op de markten, maar een gematigde en geleidelijke rentestijging is in de eerste plaats een teken van economische opleving met positieve effecten op middellange en lange termijn. Bovendien lijken op wereldniveau alle economische groei­indicatoren op groen te staan, met gezonde en rendabele ondernemingen, en zitten de bedrijfswinsten in de lift. We hebben dus vertrouwen in de toekomst.”

Download het volledige jaarverslag

 
 
Nederlands
Nederlands Français