Teruggave

Kan er teruggave worden gevraagd van de teveel betaalde taks?

Het aandeel van elke titularis in de gemiddelde belastbare waarde van de effectenrekeningen wordt vermoed proportioneel te zijn met het aantal titularissen op de rekening (zie vraag 12). De bank mag niet kijken naar het werkelijke aandeel van een titularis in de rekening. Stemt het forfaitair bepaalde aandeel niet overeen met het wettelijke of contractuele aandeel, dan kunt u wel de teruggave vorderen van de te veel betaalde taks. Let wel op dat in dat geval de belastbare waarde van de overige titularissen op de rekening in principe zal worden verhoogd. Dergelijke aangifte moet steeds gezamenlijk gebeuren, m.a.w. getekend door alle titularissen op rekening en dient vergezeld te worden van de nodige bewijsstukken die het werkelijke aandeel van elke medegerechtigde in de onverdeeldheid of de rekening vruchtgebruik/blote eigendom vastlegt (zoals bv. een huwelijkscontract).

Het formulier om een teruggave te vragen werd intussen ter beschikking gesteld door de fiscus. U vindt dit hier terug: https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/investeerders/taks-op-de-effectenrekeningen. Het formulier dient uiterlijk de laatste werkdag van het jaar volgend op het jaar waarin de referentieperiode een einde neemt te worden ingediend. Voor de eerste normale referentieperiode die liep tot 30 september 2018 betekent dit bijgevolg dat u tot 31 december 2019 heeft om teruggave te vorderen. Het bevoegde kantoor is het volgende:

Algemene administratie van de Inning en de Invordering
Inningscentrum – Diverse Taksen
Koning Albert II-laan 33 bus 431
1030 Brussel

CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

Is een vraag tot teruggave steeds nuttig?

Om een teruggave te kunnen vragen moeten alle titularissen mee tekenen, wat impliceert dat iedereen akkoord is om de taks correct af te rekenen. In sommige gevallen lijkt het dan ook eenvoudiger om in onderling akkoord tot een correcte verekening van de taks over te gaan.

Valt een (mede)titularis echter onder de grens van 500.000 EUR, dan kan een vraag tot teruggave wel nuttig zijn omdat er dan globaal gezien te veel taks werd betaald.

Voorbeeld: Een rekening met 2 titularissen van 1.000.000 EUR, één titularis X heeft een werkelijk aandeel van 25%, de andere titularis Y van 75% (de titularissen hebben geen andere effectenrekeningen). Op basis van de wet werd voor beide titularissen effectentaks ingehouden op 500.000 EUR. Nochtans is titularis X op basis van zijn werkelijk aandeel niet aan de taks onderhevig. In zo’n geval kan er dus een effectieve teruggave worden bekomen van 0,15% op 250.000 EUR (oftewel 375 EUR) door een gezamenlijke aangifte in te dienen.

Wat bij een overdracht van belastbare effecten gedurende het jaar?

Als u te veel taks betaalt naar aanleiding van een overdracht van belastbare effecten zou de administratie onder bepaalde voorwaarden eveneens een vraag tot teruggave toestaan. Zowel omtrent de precieze berekeningswijze van de taks als de gevallen waarin teruggave kan worden gevraagd is er echter nog grote onduidelijkheid. In dergelijke gevallen zouden wij dan ook aanraden zelf een berekening te maken van de taks die u verschuldigd was geweest indien er geen transfert had plaatsgevonden en te proberen het verschil met de effectief betaalde taks te recupereren.

 
 
 
Nederlands
Nederlands Français