Inhouding, aangifte en betaling

Belgische effectenrekeningen
Wat indien uw totale aandeel minstens 500.000 EUR bedraagt?
Wat indien uw totale aandeel kleiner is dan 500.000 EUR (mogelijkheid tot opt-in)?
Buitenlandse effectenrekeningen
Bijzondere gevallen
Specifieke vragen
Als de bank de taks inhoudt, van welke rekening wordt de taks dan afgehouden?
Wat indien het bedrag dat u verschuldigd bent bij een bepaalde financiële instelling slechts 10 EUR of minder bedraagt?
Moeten/kunnen ouders de taks van hun (minderjarige) kinderen betalen?
Wie betaalt de taks? De vruchtgebruiker of de naakte eigenaar?
Wat indien er onvoldoende cash is op rekening bij Delen Private Bank om de taks in te houden?
Hoe dient u zelf een aangifte in?
Hoe wordt de taks aangegeven, ingehouden en betaald bij een transfert van effecten gedurende het jaar?

Belgische effectenrekeningen

Voor de wijze van inhouding, aangifte en betaling dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen Belgische effectenrekeningen, buitenlandse effectenrekeningen, en een aantal bijzondere gevallen. Ten slotte vindt u nog een antwoord op een aantal specifieke vragen.

Wat indien uw totale aandeel minstens 500.000 EUR bedraagt?

Indien de gemiddelde belastbare waarde van uw aandeel in de effectenrekening(en) die u aanhoudt bij een Belgische tussenpersoon gelijk aan of hoger is dan 500.000 EUR, dan is de bank wettelijk verplicht de taks bevrijdend in te houden en aan te geven. Let op dat de bank enkel effectenrekeningen consolideert waarvan de referentieperiode eindigt op dezelfde datum (zie ook: "Wat indien er meerdere effectenrekeningen zijn?").

De ingehouden taks wordt anoniem doorgestort naar de Belgische fiscus. U ontvangt van de betrokken financiële instelling een brief die u hierover informeert. Wat deze effectenrekeningen betreft hoeft u bijgevolg geen verdere actie te ondernemen voor de aangifte en betaling.

Heeft u nog andere effectenrekeningen (in België of het buitenland*), dan bent u hoe dan ook onderworpen aan de effectentaks voor deze rekeningen, zelfs indien de waarde van uw aandeel zeer beperkt is.

* Voor een niet-inwoner die niet van de taks is vrijgesteld wordt enkel gekeken naar de Belgische effectenrekeningen.

Wat indien u niet wenst dat de bank de taks inhoudt? Indien de gemiddelde belastbare waarde van uw aandeel in de effectenrekening(en) bij Delen Private Bank minstens 500.000 EUR bedraagt dan moet de bank verplicht de taks inhouden. Het is dus niet mogelijk in zo’n geval om een “opt-out” te doen.

Wat indien uw totale aandeel kleiner is dan 500.000 EUR (mogelijkheid tot opt-in)?

Is deze waarde kleiner dan 500.000 EUR dan ontvangt u van de bank een opt-in brief. De opt-in is de mogelijkheid die de bank u biedt om de taks op effectenrekeningen bevrijdend te laten inhouden, aan te geven en anoniem door te storten naar de fiscus.

  • Wanneer is de opt-in voor u mogelijk relevant?

U heeft nog andere effectenrekeningen bij een Belgische of buitenlandse financiële instelling* en de belastbare gemiddelde waarde van uw aandeel in deze rekening(en), samengeteld met uw aandeel in de rekening(en) bij Delen Private Bank is gelijk aan of hoger dan 500.000 EUR. U bent dan effectentaks verschuldigd op uw totale aandeel**.

U bent titularis van een of meerdere rekeningen* die afgesloten werden tijdens de normale referentieperiode (i.e. tussen 1 oktober en 30 september), of u werd in deze periode van een of meerdere rekeningen geschrapt (hetgeen het einde van een referentieperiode tot gevolg heeft). In dat geval is de fiscus van mening dat u de waarde van uw aandeel in deze rekening(en) moet voegen bij de waarde van uw aandeel in de andere rekening(en) die nog bestaan gedurende de normale referentieperiode***.

* Voor een niet-inwoner die niet van de taks is vrijgesteld wordt enkel rekening gehouden met de Belgische effectenrekeningen.
** Let op: Delen Private Bank kan enkel de taks inhouden op de effectenrekeningen die u bij de bank aanhoudt en niet de taks die u eventueel op andere rekening(en) bij een andere bank verschuldigd bent.
*** Aangezien de bank voor de bepaling van de grens van 500.000 EUR louter naar een en dezelfde referentieperiode mag kijken kan het zijn dat u meerdere opt-in brieven ontvangt van éénzelfde bank voor verschillende referentieperiodes.

  • Wanneer is de opt-in voor u in ieder geval niet relevant?

Ontvangt u een opt-in brief maar heeft u geen andere effectenrekening(en) dan deze bij de instelling die de brief heeft verstuurd, en heeft er geen afsluiting of schrapping plaatsgevonden gedurende het jaar, dan dient u hoe dan ook niet voor de opt-in te kiezen: u bent dan immers geen effectentaks verschuldigd. U hoeft in dat geval geen enkele actie te ondernemen.

  • Wat indien u voor de opt-in wil kiezen maar het aandeel waarop de taks is berekend niet overeenstemt met uw werkelijke aandeel in de rekening?

De bank kan enkel de taks inhouden op basis van het forfaitaire breukdeel van de titularis. U kunt dus niet kiezen voor een “opt-in” voor uw werkelijke aandeel op rekening indien dit niet overeenstemt met de forfaitaire verdeling.

Indien u hierdoor te veel taks betaalt dan kan u eventueel teruggave vragen van (een deel van) de betaalde taks op basis van uw werkelijke aandeel (zie deel "Teruggave"). Betaalt u daarentegen te weinig taks dan heeft de Minister van Financiën bevestigd dat u niet verplicht bent om toch nog uw werkelijke aandeel aan te geven, maar u mag dit wel doen in de vorm van een gezamenlijke aangifte.

  • Moet u voor de opt-in kiezen indien uw totale belastbare vermogen in het kader van de taks minstens 500.000 EUR bedraagt?

Neen, de opt-in is een mogelijkheid die de bank op basis van de wet aanbiedt, maar u bent niet verplicht om hierop in te gaan. Kiest u voor de opt-in dan hebt u geen verdere aangifte- en betalingsverplichting voor de betrokken rekening(en).

Kiest u niet of niet tijdig voor de opt-in, maar bent u wel effectentaks verschuldigd, dan dient u zélf een aangifte in.

  • Concreet: hoe kiest u voor de opt-in voor uw rekening(en) bij Delen Private Bank?

Voor de normale referentieperiode (die tot 30 september loopt) kunt u via onze beveiligde website kiezen voor de opt-in-mogelijkheid tot en met 30 november. U logt in aan de hand van een persoonlijke code en maakt uw keuze voor de opt-in kenbaar. Uit veiligheidsoverwegingen vragen we ook uw geboortedatum te vermelden. Kiest u voor de opt-in, dan houden wij de taks af van de betrokken rekening(en) – voor zover dit mogelijk is – en zorgen wij verder voor de aangifte en betaling. Ontvangen wij geen of geen tijdig antwoord, dan gaan we ervan uit dat u niet voor de opt-in kiest.

Het is eveneens mogelijk dat u van de bank een opt-in brief ontvangt voor effectenrekeningen waarvan de referentieperiode vervroegd werd afgesloten (ofwel omdat u van een rekening werd geschrapt ofwel omdat een rekening werd afgesloten). In dat geval dient u uw keuze voor de opt-in kenbaar te maken door het nodige bedrag te storten op de vermelde rekening van de bank binnen de vermelde termijn. Dat kan dus niet via de website.

Is de deadline voor de opt-in (via de website of door middel van storting) verlopen, dan kunt u niet langer voor de opt-in kiezen en dient u mogelijk zelf een aangifte te doen.

Buitenlandse effectenrekeningen

Bent u als Belgisch resident titularis van een effectenrekening gehouden bij een buitenlandse tussenpersoon en bedraagt uw totale belastbare vermogen aan effecten minstens 500.000 EUR? Dan moet u in principe zelf overzichten opmaken, de gemiddelde taks berekenen en aangifte/betaling doen voor deze buitenlandse rekeningen, tenzij u kunt bewijzen dat de taks reeds werd ingehouden, aangegeven en betaald door de buitenlandse tussenpersoon. Informeer u dus best bij de buitenlandse financiële instelling in kwestie.

Bijzondere gevallen

Hebt u aandelen op naam laten zetten en valt u onder de antimisbruikbepaling, dan zult u zelf aangifte en betaling moeten doen van de taks voor één jaar.

Indien u uw effectenportefeuille zou inbrengen in een vennootschap en deze inbreng wordt gevat door de antimisbruikbepaling, dan moet u ook zelf een aangifte indienen. Deze aangifteverplichting is niet beperkt tot één jaar.

Specifieke vragen

Als de bank de taks inhoudt, van welke rekening wordt de taks dan afgehouden?

De bank houdt de taks telkens af van de betrokken rekening(en). Heeft u bv. een aandeel in een bepaalde rekening van 50% en in een andere rekening van 33%, dan houdt de bank 0,15% af van het aandeel van 50% en 0,15% van het aandeel van 33%. Het is niet mogelijk om te vragen dat de bank de volledige taks slechts van één bepaalde rekening zou afhouden.

Wat indien het bedrag dat u verschuldigd bent bij een bepaalde financiële instelling slechts 10 EUR of minder bedraagt?

Indien u globaal gezien een aandeel heeft in effectenrekeningen van minstens 500.000 EUR, dan bent u effectentaks verschuldigd op uw volledige aandeel.

Voorbeeld: U heeft een effectenrekening bij bank A waarin uw aandeel 495.000 EUR bedraagt en een effectenrekening bij bank B waarin uw aandeel 5.000 EUR bedraagt. U bent dan op beide rekeningen effectentaks verschuldigd. Gaat het om Belgische banken, dan ontvangt u in dit voorbeeld in principe van beide een opt-in brief, ongeacht de grootte van het bedrag. Kiest u bij beide banken voor de opt-in dan houdt bank A een bedrag van 742,50 EUR in en bank B een bedrag van 7,50 EUR.

Dient u zelf een aangifte in (bv. voor een buitenlandse effectenrekening met een beperkt bedrag op rekening) dan hoeft u geen betaling te doen als het door de aangifte verschuldigde bedrag 10 EUR of minder bedraagt. De aangifte op zich dient wel te gebeuren als u in totaal (over alle banken heen) 500.000 EUR aan effecten op uw naam heeft.

Moeten/kunnen ouders de taks van hun (minderjarige) kinderen betalen?

Neen, dit is niet mogelijk. De taks is verschuldigd door elke persoon, zelfs al is hij/zij minderjarig. De taks wordt steeds afgehouden van de betrokken rekening zodat er een link aanwezig is tussen de betaalde taks en de betrokken titularis (met het oog op het bewijs van betaling in de toekomst).

Wie betaalt de taks? De vruchtgebruiker of de naakte eigenaar?

Of de taks verschuldigd is wordt bepaald per persoon. Als de taks verschuldigd is dan betalen zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar de taks op basis van hun aandeel.

Wat indien er onvoldoende cash is op rekening bij Delen Private Bank om de taks in te houden?

Heeft u meer dan 500.000 EUR of kiest u voor de opt-in, maar is er onvoldoende cash aanwezig op uw rekening dan wordt de rekening in beginsel debet gezet en zal dit bedrag moeten worden aangezuiverd.

Indien er louter aandelen in privé-vennootschappen (de zogenaamde SPV-rekeningen) op rekening staan, dan is er in ieder geval geen cash aanwezig. Heeft u dergelijke niet-beursgenoteerde aandelen in portefeuille bij onze bank dan passen we hetzelfde principe toe.

Hoe dient u zelf een aangifte in?

De aangifte moet in principe uiterlijk gebeuren op de laatste dag voor de indiening van de aangifte personenbelasting via tax-on-web. Deze termijn geldt zowel voor de indiening van een individuele als een gezamenlijke aangifte en ongeacht de vorm (papier/elektronisch) ervan.

Voor belastingplichtigen die zelf hun aangifte personenbelasting indienen was de uiterste datum voor aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) vastgesteld op 15 juli 2019. Voor belastingplichtigen die gebruik maken van een mandataris is de uiterste datum 24 oktober 2019.

Hoewel de wet lijkt aan te geven dat enkel de datum van 15 juli 2019 relevant is voor de aangifte effectentaks, heeft de fiscus intussen verduidelijkt op haar website dat een mandataris ook een aangifte effectentaks kan indienen tot 24 oktober 2019. Desondanks dient de betaling van de taks in alle gevallen ten laatste te gebeuren op 31 augustus (dus vóór de deadline voor aangifte door mandatarissen).

Zoals hieronder aangegeven gebeurt deze aangifte in principe elektronisch, tenzij 1) het gaat om een gezamenlijke aangifte 2) u voor de personenbelasting gebruik maakt van een vereenvoudigde aangifte 3) u niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt om een elektronische aangifte in te dienen 4) u als belastingplichtige beroep doet op een mandataris om de aangifte in te dienen.

Het elektronisch aangifteformulier is intussen beschikbaar via het platform MyMinfin. Het papieren modelformulier vindt u hier terug: https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/investeerders/taks-op-de-effectenrekeningen.

Als u zelf een aangifte indient, dient u dan uw werkelijke aandeel in de rekening op te geven?

Neen, de fiscus heeft in haar circulaire bevestigd dat dit geen verplichting is. U heeft met andere woorden de vrije keuze om ofwel het aandeel aan te geven dat u werkelijk toekomt, ofwel het aandeel dat u geacht wordt forfaitair toe te komen (zie berekening).

Indien u het aandeel wenst aan te geven dat u wettelijk of contractueel toekomt (= uw werkelijk aandeel) dan doet u dit op basis van een gezamenlijke aangifte, getekend door alle titularissen/medegerechtigden van de rekening. Deze aangifte kan enkel op papier worden ingediend en dient te worden vergezeld van de nodige bewijsstukken die het aandeel van elke medegerechtigde in de onverdeeldheid of de rekening vruchtgebruik/blote eigendom vastleggen.

Wenst u daarentegen geen aangifte te doen op basis van uw werkelijk aandeel en kiest u voor de aangifte op basis van uw forfaitair aandeel dan kan u de aangifte individueel indienen.

Hoe wordt de taks aangegeven, ingehouden en betaald bij een transfert van effecten gedurende het jaar?

In beginsel voorziet de wet in een uitzondering bij een overdracht van belastbare effecten van een Belgische tussenpersoon naar een andere Belgische tussenpersoon. Enkel de tussenpersoon bij wie de effecten zijn toegekomen zou in dat geval de taks moeten berekenen en inhouden. Deze bepaling is echter zo strikt geformuleerd dat ze niet toepasbaar is in de praktijk.

Dit heeft tot gevolg dat beide financiële instellingen de taks zullen berekenen en desgevallend inhouden volgens de periode dat de effecten bij hen op rekening hebben gestaan. Als dit ertoe leidt dat u dubbel wordt belast dan kan u een teruggave vragen (zie deel Teruggave).

Hetzelfde principe geldt bij een interne transfert binnen de bank. Ook daar kan de bank de eventueel teveel betaalde taks niet aan de bron corrigeren en zal er dus met een vraag tot teruggave moeten worden gewerkt.

 
 
 
Nederlands
Nederlands Français