Algemene principes

Wat is de taks op effectenrekeningen?
Wat is het tarief van de taks?
Voor wie is de taks op effectenrekeningen van toepassing?
Is de taks van toepassing voor niet-residenten?
Wie wordt beschouwd als titularis van een effectenrekening?
Kan er nog effectentaks verschuldigd zijn indien een persoon reeds overleden is?
Wat met burgerlijke maatschappen en feitelijke verenigingen?
Kan de taks omzeild worden door de effectenportefeuille in te brengen in een vennootschap?
Welke effecten vallen onder de taks?
Wat is het gevolg van een nominatiefstelling (= het op naam stellen) van aandelen op de effectentaks?
Hoe worden de belastbare effecten gewaardeerd?

Wat is de taks op effectenrekeningen?

De taks op effectenrekeningen is een taks op het vermogen dat op een rekening wordt aangehouden in de vorm van effecten, ongeacht het rendement ervan.

Wat is het tarief van de taks?

De taks bedraagt 0,15% op de gemiddelde waarde van de belastbare effecten.

Voor wie is de taks op effectenrekeningen van toepassing?

Enkel natuurlijke personen die titularis zijn van een effectenrekening vallen onder de taks. Rechtspersonen worden, behoudens misbruik, niet geviseerd.

Of de taks al dan niet van toepassing is wordt bepaald door de omvang van het vermogen aan effecten op een effectenrekening. De in aanmerking te nemen effectenrekeningen verschillen naargelang de fiscale verblijfplaats van de belastingplichtige. Bovendien zijn sommige niet-inwoners vrijgesteld van de taks.

a) Vermogensdrempel

De taks is alleen van toepassing indien de gemiddelde totale waarde van de belastbare effecten aangehouden op een effectenrekening 500.000 EUR of meer per persoon bedraagt. De taks is met andere woorden niet van toepassing wanneer deze gemiddelde totale waarde onder de 500.000 EUR per persoon blijft.

b) Fiscale woonplaats

Zowel Belgische rijksinwoners als Belgische niet-rijksinwoners vallen in principe binnen het toepassingsgebied van de taks. Voor Belgische residenten wordt gekeken naar het globale vermogen, zowel op Belgische als op buitenlandse effectenrekeningen. Voor niet-residenten daarentegen wordt alleen rekening gehouden met de Belgische effectenrekeningen (dit zijn effectenrekeningen die worden aangehouden bij een in België gevestigde tussenpersoon). Voor gelijkgestelde niet-inwoners zoals expats, Europese en internationale ambtenaren gelden de regels voor niet-inwoners.

Is de taks van toepassing voor niet-residenten?

Of de taks van toepassing is op u als buitenlander hangt af van het land waar u woont. De fiscale administratie heeft een lijst opgesteld van zogenaamde “vrijgestelde” landen (= landen waarvan de inwoners niet aan effectentaks onderworpen zijn) en “niet-vrijgestelde” landen (= landen waarvan de inwoners wél aan effectentaks onderworpen zijn). De lijst is opgesteld op basis van de dubbelbelastingverdragen die België met de betrokken landen heeft gesloten. De vrijstelling voor inwoners uit “vrijgestelde” landen geldt automatisch, met uitzondering van Zwitserland.

Voor Zwitserse residenten is de vrijstelling enkel van toepassing indien u een attest van rijksinwonerschap onder het Belgisch-Zwitsers verdrag heeft voorgelegd, uitgaande van de Zwitserse fiscale autoriteiten.

Bent u resident van een land dat niet voorkomt in de lijst dan bent u in principe aan de taks onderworpen, althans wat uw Belgische effectenrekeningen betreft.

Wie wordt beschouwd als titularis van een effectenrekening?

In principe wordt zowel de volle eigenaar, blote eigenaar als vruchtgebruiker van een effectenrekening als titularis beschouwd. Volmachthouders zijn geen titularissen.

De bank kan enkel rekening houden met de natuurlijke persoon die geïdentificeerd is als titularis van de effectenrekening (en niet met bv. het feit dat de rekening gemeenschappelijk is op basis van het huwelijksstelsel).

Kan er nog effectentaks verschuldigd zijn indien een persoon reeds overleden is?

Ja, het overlijden van een (mede)titularis van de effectenrekening maakt niet noodzakelijk een einde aan het titularisschap. Tot op het ogenblik dat de rekening wordt verdeeld of afgesloten blijft de rekening op naam van de overledene en is de effectentaks verschuldigd door zijn nalatenschap. Het is dus mogelijk dat er in 2018 effectentaks verschuldigd is in hoofde van een persoon die bv. reeds in 2017 overleden is.

Wat met burgerlijke maatschappen en feitelijke verenigingen?

Een burgerlijke maatschap wordt aanzien als een gewone onverdeeldheid. Alle vennoten worden door de bank behandeld als titularissen voor de effectentaks. Dit geldt ook wanneer zij enkel deelbewijzen in vruchtgebruik of blote eigendom hebben.

Voor de feitelijke verenigingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de verenigingen waarvan de leden aanspraak kunnen maken op de inkomsten en het vermogen (bv. beleggingsclub) en de verenigingen waarbij dit niet het geval is (bv. sportclub, vakbond). De leden van de eerste categorie vallen onder de taks, de leden van de tweede categorie niet.

Kan de taks omzeild worden door de effectenportefeuille in te brengen in een vennootschap?

Neen, los van het feit dat het beleggen via vennootschap in veel gevallen fiscaal gezien nadeliger is dan het beleggen als natuurlijke persoon, is er een antimisbruikbepaling voorzien voor dergelijke gevallen. Voor elke inbreng vanaf 1 januari 2018 in een rechtspersoon die aan vennootschapsbelasting is onderworpen met als enige doel aan de taks te ontsnappen, zal de inbrenger nog steeds als titularis van de effectenrekening worden beschouwd.

Welke effecten vallen onder de taks?

Volgende effecten vallen onder de taks in de mate dat ze op een effectenrekening worden aangehouden:

 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen (met inbegrip van certificaten)
 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties (met inbegrip van certificaten)
 • Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen of deelbewijzen in beleggingsfondsen/beleggingsvennootschappen (inclusief de huisfondsen van Delen Private Bank).
 • Kasbons
 • Warrants

Zijn dus onder andere uitgesloten van de taks:

 • Aandelen of deelbewijzen in beleggingsfondsen/beleggingsvennootschappen die zijn aangekocht in het kader van een levensverzekering of pensioensparen.
 • Aandelen op naam die niet op een effectenrekening staan en louter zijn ingeschreven in het register van de emittent.
 • Obligaties zonder kapitaalgarantie
 • Opties (niet genoteerd)
 • Futures
 • Goud
 • Cash
 • Vastgoedcertificaten
 • Structured notes, turbo’s, speeders, sprinters

Wat is het gevolg van een nominatiefstelling (= het op naam stellen) van aandelen op de effectentaks?

In principe vallen aandelen die nominatief gesteld worden niet meer onder de effectentaks wanneer ze niet meer opgenomen zijn op een effectenrekening. Er werd echter een antimisbruikbepaling voorzien voor de beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen (met inbegrip van certificaten) die zijn omgezet naar aandelen op naam vanaf 9 december 2017. Deze aandelen worden geacht nog op een effectenrekening te staan tijdens de referentieperiode waarin de omzetting heeft plaatsgevonden, waardoor de taks nog één jaar van toepassing kan zijn in geval van omzetting. Wat de aangifte en betaling van de taks in dit geval betreft: zie "inhouding, aangifte en betaling (bijzondere gevallen)".

Hoe worden de belastbare effecten gewaardeerd?

Voor beursgenoteerde effecten wordt gekeken naar de slotkoers op datum van elk fotomoment of de slotkoers van de voorgaande dag indien er op een bepaald referentietijdstip geen notering is. Voor niet-beurgenoteerde gemeenschappelijke beleggingsfondsen/beleggingsvennootschappen wordt gekeken naar de laatst publiekelijk beschikbare netto-inventariswaarde.

Voor andere niet-beursgenoteerde effecten kijkt men achtereenvolgens naar de MiFID-waardering, de laatst publiekelijk beschikbare marktwaarde of de naar best vermogen geschatte waarde: bijvoorbeeld voor privé-vennootschappen kijken we naar de waarde van het eigen vermogen.

 
 
 
Nederlands
Nederlands Français